Algemene Voorwaarden
Auto Vonk Ugchelen

Artikel:1 Aanbiedingen

 1. Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komendaarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen.
  2.
  Levertijden en – eventuele – reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen.
  3.
  Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen. Zijnerzijds heeft koper alsdan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door koper van de prijsverhoging, per aangetekende brief gericht aan verkoper wordt ingeroepen.

Artikel 2: Betaling

 1. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld.
  2.
  Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering plaatsvindt.
  3.
  Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een vertragingsrente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom ad 1,5% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen.
  4.
  Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechten moet maken in verband met de invordering van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.

Artikel 3: Verkoop en inruil

 1. Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van de verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen auto aan verkoper zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

Artikel 4: Reclames

 1. Reclames moeten behoorlijk toegelicht schriftelijk bij verkoper worden ingediend binnen 8 dagen nadat koper de gebreken heeft geconstateerd, doch uiterlijk binnen 6 weken na de levering.
  2.
  Koper is verplicht aan te tonen dat de door hem opgevoerde gebreken zijn toe te schrijven aan slechte uitvoering of ondeugdelijk dan wel onbruikbaar materiaal en dat deze gebreken reeds aanwezig waren op het moment van levering van de gekochte auto.
  3. Indien reclame omtrent gebreken door verkoper gegrond wordt bevonden is verkoper slechts verplicht tot vervanging of herstel van de ondeugdelijke zaken, zonder dat koper daarnaast enig recht kan doen gelden op enige andere vorm van schadevergoeding. Aan koper komt slechts het recht toe ontbinding van de gesloten koopovereenkomst in te roepen indien de door hem gestelde en door verkoper onderkende gebreken zodanig zijn dat deze niet door verkoper kunnen worden verholpen.
  4. Na het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen waarbinnen reclame dient plaats te vinden vervalt het recht van koper om te reclameren, afgezien van zijn aanspraken uit hoofde van een eventueel door verkoper verstrekte garantie.

Artikel 5: Ontbinding, opzegging

 1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 2 lid 3 heeft verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan koper te ontbinden ten gevolge waarvan voor koper de verplichting ontstaat aan verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 2 lid 3 genoemde rente en de door verkoper gederfde winst, veroorzaakt doordat koper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
  2. Indien en zodra de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boeteoverschrijdt.